Algemene voorwaarden - palmen-software.nl

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Algemene voorwaarden

Kassa-web
LICENTIEVOORWAARDEN
 
PALMEN-SOFTWARE
 
 
Dit zijn de licentievoorwaarden van Palmen-software voor het gebruik van de software “Kassa-light” en van de software “Kassa-web”.
 
Artikel 1.             Definities
 1.1.          In deze licentievoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a.      Palmen-software: Palmen-software gevestigd aan de Prinses Margrietstraat 23 te Echt, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 14107750;
b.      klant: het bedrijf dat een overeenkomst met Palmen-software is aangegaan dan wel het bedrijf bij wie Palmen-software de software gaat installeren of heeft geïnstalleerd;
c.      overeenkomst: de licentieovereenkomst tussen Palmen-software en de klant;
d.      de software: de standaard software, “Kassa-light” of “Kassa-web”, die door Palmen-software is ontwikkeld en die van een pc een professionele winkelkassa maakt;
e.      website: de website www.palmen-software.nl die door Palmen-software wordt beheerd.
 
Artikel 2.             Algemeen
 2.1.          Deze licentievoorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Palmen-software en de klant en op ieder gebruik van de software.
 2.2.          Eventuele afwijkingen op deze licentievoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
 2.3.          Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2.4.          Indien enige bepaling van deze licentievoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze licentievoorwaarden volledig van kracht blijven. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Palmen-software vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 2.5.          Indien Palmen-software niet steeds de strikte naleving van deze licentievoorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze licentievoorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Palmen-software het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze licentievoorwaarden te verlangen.
 
Artikel 3.             Aanbiedingen en offertes
 3.1.          Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.
 3.2.          Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
 3.3.          Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in publicaties, offertes, e-mailberichten, overeenkomsten en vermelde gegevens binden Palmen-software niet.
 
Artikel 4.             Bestellen, installatie en ondertekenen van de overeenkomst
 4.1.          De klant bestelt de software versie “Kassa-web” door het invullen en versturen van een online bestelformulier via de website. De klant is verplicht op het online bestelformulier de url van zijn webshop in te vullen. Derhalve kan Palmen-software de webshop van de klant bekijken en beoordelen of de producten structuur van de webshop compatibel is met Kassa-web. Palmen-software heeft het recht de bestelling van Kassa-web van de klant te weigeren indien Palmen-software weet of het vermoeden dat de producten structuur van de webshop van de klant niet compatibel is met Kassa-web. Wordt de bestelling door Palmen-software geweigerd, dan wordt de klant daarvan zo spoedig mogelijk via de e-mail in kennis gesteld.
 4.2.          Accepteert Palmen-software de bestelling van de klant, dan stuurt Palmen-software de klant een bevestigingse-mail.
 4.3.          De software wordt door Palmen-software op de pc van de klant geïnstalleerd. Deze pc moet beschikken over een werkende internet verbinding. Indien tijdens het installatieproces blijkt dat de software niet compatibel is met de pc van de klant en/of de producten structuur van de webshop niet compatibel is met Kassa-web, dan wordt de software, voor zover nodig, door Palmen-software gede-installeerd en komt er geen overeenkomst tot stand. Voor de installatie bezoek aan de klant zullen voorrijkosten in rekening worden gebracht. De voorrijkosten zijn gelijk aan de voorijkosten die in rekening worden gebracht indien Palmen-software genoodzaakt is de klant te bezoeken voor een storing op te lossen. De voorrijkosten staan vermeld op onze website. 
 4.4.          Nadat de software is geïnstalleerd en Palmen-software zeker weet dat de software compatibel is met de pc en met de webshop producten structuur van de klant:
a.      zullen de klant en Palmen-software overgaan tot het ondertekenen van de overeenkomst;
b.      geeft Palmen-software de klant een introductie cursus in het gebruik van de software.   
 
Artikel 5.             Inwerkingtreding, looptijd en opzegging
 5.1.          De overeenkomst treedt in werking op het moment dat de klant en Palmen-software de overeenkomst hebben ondertekend.
 5.2.          De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 5.3.          De overeenkomst kan te allen tijde worden opgezegd. Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
 5.4.          Nadat Palmen-software de opzegging van de klant heeft ontvangen, stuurt Palmen-software de klant daarvan een bevestiging.
 
Artikel 6.             Uitvoering van de overeenkomst
 6.1.          Palmen-software zal de overeenkomst naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.
 6.2.          Palmen-software heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
 6.3.          Palmen-software is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst indien de klant de door Palmen-software verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Palmen-software gewenst, heeft verstrekt.
 
Artikel 7.             Verplichtingen van de klant
 7.1.          De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Palmen-software aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Palmen-software worden verstrekt. Neemt de klant de software versie “Kassa-web” af, dan dient de klant in ieder geval de gebruikersnaam en het wachtwoord van de webshop server en de naam van de webshop database tijdig aan Palmen-software te verstrekken. De gebruikersnaam en wachtwoord van de webshop server en de naam van de webshop database heeft Palmen-software nodig om de verbinding tot stand te brengen tussen Kassa-web en de webshop. Palmen-software zal de gebruikersnaam en het wachtwoord van de webshop server versleuteld op een server opslaan.
Door met de verstrekte inloggegevens in te loggen op de webshop server moet het mogelijk zijn om gegevens in de webshop database toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen.
De klant zal Palmen-software steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst medewerking verlenen en alle noodzakelijke materialen en middelen ter beschikking stellen. 
 7.2.          Het is de klant niet toegestaan de software te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het ter beschikking is gesteld.
 7.3.          De klant vrijwaart Palmen-software voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is. De klant vrijwaart Palmen-software van alle juridische claims met betrekking tot de door de klant opgeslagen data, informatie en dergelijke.
 7.4.          De klant draagt zorg voor het goed functioneren van zijn apparatuur dan wel voor overige technische voorzieningen welke gebruikt dienen te worden voor het benaderen en gebruiken van de software, zoals een goed werkende internetverbinding.
 7.5.          Het is de klant niet toegestaan zodanig gebruik te maken van de software dat daardoor schade kan ontstaan aan de software en/of aan derden.
 7.6.          De klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van de software en voor het in acht nemen van door Palmen-software gegeven instructies en/of adviezen.
 7.7.          Indien de klant niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Palmen-software heeft voldaan, dan heeft Palmen-software het recht de kosten die daaruit voortvloeien aan de klant in rekening te brengen en heeft Palmen-software het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst te ontbinden.
 
Artikel 8.             Opleveringstermijn
 8.1.          De door Palmen-software opgegeven opleveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen.
 8.2.          In het geval dat een door Palmen-software met de klant overeengekomen opleveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18 van deze licentievoorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
 
Artikel 9.             Software, storing en werkzaamheden aan de software
 9.1.          Is de software die de klant afneemt de “Kassa-light” versie, dan heeft de software geen koppeling naar de webshop van de klant.
 9.2.          Is de software die de klant afneemt de “Kassa-web” versie, dan heeft de software een koppeling naar de webshop van de klant. De klant is zelf verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn webshop. Palmen-software kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de werking van de webshop van de klant.
 9.3.          Met uitzondering van wettelijke niet-uitsluitbare garanties, wordt de software zoals hij is (“as is”) aan de klant ter beschikking gesteld, zonder enige vorm van garantie. Palmen-software is derhalve niet aansprakelijk voor eventuele gebreken of niet-functioneren van de software.
 9.4.          Palmen-software garandeert niet dat de software zonder onderbreking of fouten zal werken. Indien de klant een fout of een storing in de software constateert, dan dient de klant Palmen-software daarvan in kennis te stellen. Na deze melding zal Palmen-software haar uiterste best doen om de fout te herstellen dan wel de storing op te lossen. Palmen-software garandeert echter niet dat alle fouten hersteld kunnen worden of dat alle storingen opgelost kunnen worden.
 9.5.          Indien blijkt dat een fout en/of storing te wijten is aan een handelen en/of nalaten van de klant, dan worden de kosten die Palmen-software heeft moeten maken om de fout te herstellen of de storing op te lossen aan de klant in rekening gebracht.
 9.6.          Ingeval van onderhoud en/of updates en/of verbetering aan de software wordt getracht de overlast tot een absoluut minimum te beperken.
 9.7.          Indien de software langer dan 6 weken geen verbinding met het internet heeft gemaakt, dan wordt de verkoop functionaliteit van de software uitgeschakeld. De klant kan dan met de software geen producten meer afrekenen.
 9.8.          Bij een offline webshop of offline pc van de software versie “Kassa-web” is de spaarpunten afreken functionaliteit voor winkelklanten uitgeschakeld.
 9.9.          De software bevat een lokale database met omzet en product gegevens, etc. Telkens tijdens het afsluiten van de software wordt een back-up gemaakt van deze lokale database. Derhalve is de klant verantwoordelijk voor het afsluiten van de software na sluitingstijd van de winkel of einde van verkoop activiteiten. De klant is zelf verantwoordelijk voor een veilige opslag van deze back-ups, bij voorkeur op een externe harde schijf of USB. Palmen-software kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verminking of verlies van de lokale database of van de back-ups daarvan.

Artikel 10.           Intellectuele eigendomsrechten
10.1.          Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ter beschikking gestelde software berusten uitsluitend bij Palmen-software. De klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de software niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen. De klant erkent dat de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de software eigendom zijn en blijven van Palmen-software en dat deze rechten niet op de klant overgaan.
10.2.          Door de oplevering van software worden geen auteursrechten in de zin van de Auteurswet overgedragen.
10.3.          Het is Palmen-software toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten op de software. Indien Palmen-software door middel van technische bescherming de software heeft beveiligd, is het de klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
10.4.          Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de software te verwijderen, te wijzigen of onherkenbaar te maken.
10.5.          Palmen-software heeft het recht de naam van de klant voor haar eigen promotie te gebruiken. In dit kader heeft Palmen-software het recht de naam en/of het logo van de klant op haar website te plaatsen.
 
Artikel 11.           Licentie
11.1.          Palmen-software verleent de klant een niet-exclusieve licentie tot het gebruik van de software voor de duur van de overeenkomst. Met één licentie kan de klant de software op één pc gebruiken.
11.2.          Het is de klant uitdrukkelijk verboden de software zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Palmen-software te wijzigen, kopiëren of vermenigvuldigen, anders te gebruiken dan waarvoor de software bestemd is, te verkopen, vervreemden of aan derden in gebruik te geven.
 
Artikel 12.           Licentievergoeding
12.1.          Voor de licentie voor het gebruik van de software wordt maandelijks of per kwartaal een licentievergoeding aan de klant in rekening gebracht.
12.2.          Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.
12.3.          De hoogte van de licentievergoeding staat in de overeenkomst.
12.4.          De licentievergoeding is inclusief ondersteuning en updates.
 
Artikel 13.           Facturatie en betaling
13.1.          Facturatie van de licentievergoeding geschiedt maandelijks of per kwartaal vooraf.
13.2.          De klant dient de van Palmen-software ontvangen facturen te betalen binnen de betalingstermijn die op de factuur staat.
13.3.          Indien de klant niet binnen de betalingstermijn de factuur voldoet, dan is de klant in verzuim. In dat geval is de klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,-.
13.4.          Door de klant gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al wijst de klant een andere volgorde van toerekening aan.
13.5.          De klant is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.
13.6.          Rechten worden aan de klant steeds verleend onder de voorwaarde dat de klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
 
Artikel 14.           Helpdesk en ondersteuning
14.1.          Voor ondersteuning en het melden van een storing kan de klant contact opnemen met de helpdesk van Palmen-software.
14.2.          De helpdesk van Palmen-software is bereikbaar via de website: Hoofdmenu -> Contact.
14.3.          Het kan zijn dat de reactietijden van Palmen-software langer zijn dan gebruikelijk omdat Palmen-software gesloten is wegens vakantie, dit zal duidelijk op de website vermeld worden.
14.4.          Ondersteuning vindt plaatst via hulp op afstand software. Door in te stemmen met deze licentievoorwaarden stemt de klant tevens in met de installatie en het gebruik van de hulp op afstand software. De hulp op afstand software wordt geïnstalleerd op de computer waarop de software is geïnstalleerd. De klant geeft Palmen-software toestemming om met behulp van de hulp op afstand software mee te kijken op het beeldscherm van de klant en indien nodig de controle van de computer over te nemen. Ten tijde van de hulp op afstand dient de computer verbonden te zijn met het internet. Indien het probleem niet op te lossen is via hulp op afstand, dan wordt met de klant een afspraak gemaakt, zodat Palmen-software op de locatie van de klant ondersteuning kan verlenen. Voor deze afspraak worden door Palmen-software voorrijkosten aan de klant in rekening gebracht. De hoogte van de voorrijkosten zijn vermeld op de website.
14.5.          Via de hulp op afstand software installeert Palmen-software tevens updates van de software. Indien technisch realiseerbaar zal Palmen-software ook de updates automatisch online op de computer, waarop de software is geïnstalleerd, installeren. De klant gaat hiermee akkoord.
14.6.          Palmen-software verleent geen ondersteuning i.v.m. hardware van de klant.
 
Artikel 15.           Ontbinding en opschorting
15.1.          Palmen-software is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a.      de klant zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt;
b.      na het sluiten van de overeenkomst Palmen-software omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond te vrezen geeft dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
c.      bij een betalingsachterstand, wanneer de klant meerdere malen is aangemaand een openstaande factuur te voldoen;
d.      indien aan de klant surseance van betaling is verleend;
e.      indien de klant in staat van faillissement verkeert;
f.       ten aanzien van de klant een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard.
15.2.          Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Palmen-software op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Palmen-software de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
15.3.          Indien Palmen-software, bijvoorbeeld in het geval de klant een betalingsachterstand heeft, de uitvoering van de overeenkomst opschort, dan schakelt Palmen-software de software (tijdelijk) op afstand uit, zodat de klant geen gebruik meer kan maken van de software.
 
Artikel 16.           Gevolgen beëindiging van de overeenkomst
16.1.          Indien de overeenkomst is opgezegd of is ontbonden, dan is het de klant niet meer toegestaan de software te gebruiken. De software wordt door Palmen-software op afstand uitgeschakeld.
 
Artikel 17.           Aansprakelijkheid en verjaring
17.1.          Palmen-software kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a.      een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18;
b.      enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
17.2.          Palmen-software is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Palmen-software is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
17.3.          Palmen-software is niet aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt doordat de software tijdelijk niet beschikbaar is, bijvoorbeeld wegens een fout, storing, update of onderhoudswerkzaamheden, tenzij de onbeschikbaarheid van de software door toedoen van Palmen-software onredelijk lang is.
17.4.          Palmen-software is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de klant verband houdende met het (niet) functioneren van hardware, programmatuur, de webshop of de internetverbinding van de klant.
17.5.          De klant is zelf verantwoordelijk voor een beveiligde online verbinding tussen de computer waarop de software versie “Kassa-web” is geïnstalleerd en de webshop. Palmen-software sluit alle aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit het door de klant gebruik maken van een onbeveiligde online verbinding naar de webshop. Palmen-software accepteert geen claims tot schadevergoeding met betrekking tot bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) de mogelijke gevolgen van het onderscheppen van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de webshop server en de naam van de webshop door kwaadwillende.
17.6.          Om een eventuele “software bug” of storing van de software versie “Kassa-web” van de klant adequaat te kunnen opsporen en te herstellen kan het noodzakelijk zijn dat Palmen-software op kantoor een proefversie moet installeren met gebruik van de volgende gegevens van de klant: de gebruikersnaam en wachtwoord van de webshop server en de naam van de webshop. Indien noodzakelijk zal de hosting onderneming die de webshop van de klant host, ofwel indien de klant zelf de webshop server in eigen beheer heeft, het IP-adres van Palmen-software toevoegen als een vertrouwd domein. Palmen-software accepteert geen claims tot schadevergoeding met betrekking tot bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) de mogelijke gevolgen van het onderscheppen van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de webshop server en de naam van de webshop door kwaadwillende.
17.7.          In geen geval is Palmen-software aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant de software heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het ter beschikking is gesteld.
17.8.          Palmen-software is niet aansprakelijk voor schade indien de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht aan de software.
17.9.          Palmen-software is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
17.10.          Palmen-software is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, omzetverlies, gemiste besparingen, reputatieschade, dataverlies en opgelegde boetes.
17.11.          Indien Palmen-software aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Palmen-software beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Palmen-software gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Palmen-software beperkt tot de hoogte van de maandelijkse licentievergoeding.
17.12.          Alle rechtsvorderingen dient de klant binnen 1 jaar in te stellen als de klant niet tevreden is over de verrichte werkzaamheden dan wel over de beschikbaar gestelde software. Handelt de klant niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.
 
Artikel 18.           Overmacht
18.1.          Van overmacht aan de zijde van Palmen-software is onder andere sprake indien Palmen-software verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, molest, terreur, weersinvloeden, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, defecten aan materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), niet- beschikbaarheid van materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), verkeersstoring, werkstaking, bedrijfsbezetting, ziekte van de natuurlijke persoon die namens Palmen-software de overeenkomst uitvoert, brand, diefstal, stroomstoring, internetstoring, alles zowel in het bedrijf van Palmen-software als in het bedrijf van de klant als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.
18.2.          Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Palmen-software ten gevolge waarvan Palmen-software haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.
 
Artikel 19.           Geheimhouding
19.1.          Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
19.2.          Indien Palmen-software - op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak - gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Palmen-software zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Palmen-software niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 
Artikel 20.           Slotbepalingen
20.1.          Van toepassing is steeds de versie van de licentievoorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de licentievoorwaarden heeft aanvaard.
20.2.          Partijen zullen zich inspannen alle geschillen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de overeenkomst in der minne te schikken.
20.3.          Op elke overeenkomst tussen Palmen-software en de klant is Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij (klant) aldaar woonplaats heeft of gevestigd is.
20.4.          Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Palmen-software worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Palmen-software gevestigd is.
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu