Terms and Conditions - palmen-software.nl

Ga naar de inhoud

Terms and Conditions

Terms and Conditions
Terms and Conditions (Licentievoorwaarden) and General Data Protection Regulation (AVG)
 
PALMEN-SOFTWARE
  
Dit zijn de licentievoorwaarden van Palmen-software voor het gebruik van de software “Kassa standaard” en van de software “Winkelkassa voor OpenCart Webshop”.
 
HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN
 
Artikel 1.            Definities
 1.1.          In deze licentievoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
1.a.   Palmen-software: de gebruiker van deze licentievoorwaarden: Palmen-software gevestigd aan de Prinses Margrietstraat 23 te (6101 HL) Echt, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 74116185;
1.b.   klant: het bedrijf dat een overeenkomst met Palmen-software is aangegaan dan wel het bedrijf bij wie Palmen-software de software gaat installeren of heeft geïnstalleerd;
1.c.   overeenkomst: de licentieovereenkomst tussen Palmen-software en de klant;
1.d.   de software: “Kassa standaard” en “Winkelkassa voor OpenCart Webshop”, die door Palmen-software is ontwikkeld en die van een computer een professionele winkelkassa maakt;
1.e.   Winkelkassa voor OpenCart Webshop: de software met een verbinding naar de webshop van de klant;
1.f.    Kassa standaard: de software zonder verbinding naar de webshop van de klant;
1.g.   website: de website www.palmen-software.nl die door Palmen-software wordt beheerd.
 
Artikel 2.            Algemeen
 2.1.          Deze licentievoorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Palmen-software en de klant en op ieder gebruik van de software.
 2.2.          Eventuele afwijkingen op deze licentievoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
 2.3.          Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2.4.          Indien enige bepaling van deze licentievoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze licentievoorwaarden volledig van kracht blijven. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Palmen-software vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 2.5.          Indien Palmen-software niet steeds de strikte naleving van deze licentievoorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze licentievoorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat Palmen-software het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze licentievoorwaarden te verlangen.
 
Artikel 3.            Aanbiedingen en offertes
 3.1.           Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.
 3.2.           Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
 3.3.          Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in publicaties, offertes, e-mailberichten, overeenkomsten en vermelde gegevens binden Palmen-software niet.
 
Artikel 4.            Proefinstallatie
 4.1.          De klant dient het ip-adres van server, de naam van de OpenCart database en diens username en wachtwoord aan Palmen-software te verstrekken. Palmen-software zal dan op zijn thuislocatie en op zijn eigen computer Winkelkassa voor OpenCart Webshop installeren met een verbinding naar de klant OpenCart database. Zodoende test Palmen-software of aan de klant een correct werkend systeem ter beschikking kan worden gesteld. Na de test verwijderd Palmen-software de proefinstallatie op zijn eigen computer.
 4.2.          De klant wordt zo spoedig mogelijk van het resultaat van de proefinstallatie in kennis gesteld.
 
Artikel 5.            Installatie en totstandkoming van de overeenkomst
 5.1.          Indien de klant na de proefinstallatie aan Palmen-software kenbaar heeft gemaakt Winkelkassa voor OpenCart Webshop af te willen nemen, dan wordt een afspraak gemaakt voor het installeren van Winkelkassa voor OpenCart Webshop. 
 5.2.          De software wordt door Palmen-software op de computer van de klant geïnstalleerd. Deze computer moet beschikken over een werkende internet verbinding. Indien tijdens het installatieproces blijkt dat de software niet compatibel is met de computer van de klant, de producten structuur van de webshop niet compatibel is met Winkelkassa voor OpenCart Webshop en/of Palmen-software aanloopt tegen andere technische problemen bij het installeren van de software, dan wordt de software, voor zover nodig, door Palmen-software gede-installeerd en komt er geen overeenkomst tot stand. In een dergelijk geval wordt voor het installatie bezoek aan de klant voorrijkosten in rekening worden gebracht. De voorrijkosten zijn gelijk aan de voorrijkosten die in rekening worden gebracht indien Palmen-software genoodzaakt is de klant te bezoeken voor een storing op te lossen. De voorrijkosten staan vermeld op de website en worden voorafgaand aan de installatie aan de klant gemaakt. 
 5.3.          Nadat de software is geïnstalleerd, Palmen-software zeker weet dat de software compatibel is met de computer en met de webshop producten structuur van de klant en zich bij de installatie van de software geen andere problemen hebben voorgedaan, dan:
3.a.   zullen de klant en Palmen-software overgaan tot het ondertekenen van de overeenkomst;
3.b.   geeft Palmen-software de klant een introductie cursus in het gebruik van de software.   
 
Artikel 6.            Inwerkingtreding, looptijd en opzegging
 6.1.          De overeenkomst treedt in werking op het moment dat de klant en Palmen-software de overeenkomst hebben ondertekend.
 6.2.          De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 6.3.          De overeenkomst kan te allen tijde worden opgezegd. Opzegging van de overeenkomst dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
 6.4.          Nadat Palmen-software de opzegging van de klant heeft ontvangen, stuurt Palmen-software de klant daarvan een bevestiging.
 
Artikel 7.            Uitvoering van de overeenkomst
 7.1.          Palmen-software zal de overeenkomst naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.
 7.2.          Palmen-software heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
 7.3.          Palmen-software is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst indien de klant de door Palmen-software verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Palmen-software gewenst, heeft verstrekt.
 
Artikel 8.            Verplichtingen van de klant
 8.1.          De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Palmen-software aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Palmen-software worden verstrekt. Neemt de klant Winkelkassa voor OpenCart Webshop af, dan dient de klant in ieder geval de volgende gegevens tijdig aan Palmen-software te verstrekken: de server waar de database van de OpenCart webshop zich bevindt: het ipadres van de server, de naam van de OpenCart webshop database en diens gebruikersnaam en het wachtwoord. Het ip-adres en de gebruikersnaam en wachtwoord van de OpenCart webshop server en de naam van de webshop database heeft Palmen-software nodig om de verbinding tot stand te brengen tussen Winkelkassa voor OpenCart Webshop en de OpenCart webshop van de klant.
Door met de verstrekte inloggegevens in te loggen op de webshop server moet het mogelijk zijn om gegevens in de OpenCart webshop database toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen.
De klant zal Palmen-software steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst medewerking verlenen en alle noodzakelijke materialen en middelen ter beschikking stellen. 
 8.2.          Het is de klant niet toegestaan de software te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het ter beschikking is gesteld.
 8.3.          De klant vrijwaart Palmen-software voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is. De klant vrijwaart Palmen-software van alle juridische claims met betrekking tot de door de klant opgeslagen data, informatie en dergelijke.
 8.4.          De klant draagt zorg voor het goed functioneren van zijn apparatuur dan wel voor overige technische voorzieningen welke gebruikt dienen te worden voor het benaderen en gebruiken van de software, zoals een goed werkende internetverbinding.
 8.5.          Het is de klant niet toegestaan zodanig gebruik te maken van de software dat daardoor schade kan ontstaan aan de software en/of aan derden.
 8.6.          De klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van de software en voor het in acht nemen van door Palmen-software gegeven instructies en/of adviezen.
 8.7.          Indien de klant niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Palmen-software heeft voldaan, dan heeft Palmen-software het recht de kosten die daaruit voortvloeien aan de klant in rekening te brengen en heeft Palmen-software het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst te ontbinden.
 
Artikel 9.            Opleveringstermijn
 9.1.          De door Palmen-software opgegeven opleveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen.
 9.2.          In het geval dat een door Palmen-software met de klant overeengekomen opleveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 21 van deze licentievoorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.
 
Artikel 10.         Software, storing en werkzaamheden aan de software
10.1.          De klant is zelf verantwoordelijk voor het goed functioneren van zijn webshop. Palmen-software kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de werking van de webshop van de klant.
10.2.          Met uitzondering van wettelijke niet-uitsluitbare garanties, wordt de software zoals hij is (“as is”) aan de klant ter beschikking gesteld, zonder enige vorm van garantie. Palmen-software is derhalve niet aansprakelijk voor eventuele gebreken of niet-functioneren van de software.
10.3.          Palmen-software garandeert niet dat de software zonder onderbreking of fouten zal werken. Indien de klant een fout of een storing in de software constateert, dan dient de klant Palmen-software daarvan in kennis te stellen. Na deze melding zal Palmen-software zijn uiterste best doen om de fout te herstellen dan wel de storing op te lossen. Palmen-software garandeert echter niet dat alle fouten hersteld kunnen worden of dat alle storingen opgelost kunnen worden.
10.4.          Indien blijkt dat een fout en/of storing te wijten is aan een handelen en/of nalaten van de klant, dan worden de kosten die Palmen-software heeft moeten maken om de fout te herstellen of de storing op te lossen aan de klant in rekening gebracht.
10.5.          Ingeval van onderhoud en/of updates en/of verbetering aan de software wordt getracht de overlast tot een absoluut minimum te beperken.
10.6.          Indien de software langer dan 6 weken geen verbinding met het internet heeft gemaakt, dan wordt de verkoop functionaliteit van de software uitgeschakeld. De klant kan dan met de software geen producten meer afrekenen.
10.7.          Bij een offline webshop of offline computer van Winkelkassa voor OpenCart Webshop is de spaarpunten afreken functionaliteit voor winkelklanten uitgeschakeld.
10.8.          De software bevat een lokale database met omzet en product gegevens, etc. Telkens tijdens het afsluiten van de software wordt een back-up gemaakt van deze lokale database. Derhalve is de klant verantwoordelijk voor het afsluiten van de software na sluitingstijd van de winkel of einde van verkoop activiteiten. De klant is zelf verantwoordelijk voor een veilige opslag van deze back-ups, bij voorkeur op een externe harde schijf of USB. Palmen-software kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verminking of verlies van de lokale database of van de back-ups daarvan.
 
Artikel 11.         Online verbinding versleutelen
11.1.          De gebruikersnaam en het wachtwoord van de database van de webshop worden tussen Winkelkassa voor OpenCart Webshop en de server waarop de database van de webshop staat verzonden. Tevens worden in deze verbinding de NAW-gegevens, e-mail, telefoon en geboortedatum van de webshop klanten tussen de webshop en OpenCart winkelkassa verzonden. Indien deze verbinding niet versleuteld is, dan is het mogelijk dat een hacker deze inlog- en NAW-gegevens onderschept.
11.2.          Het versleutelen van een online verbinding kan m.b.v. een zogenaamde “tunnel”, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend): Secure Shell (SSH), Transport Layer Security (TLS) en diens voorganger Secure Sockets Layer (SSL).
Deze protocollen maken het mogelijk om op een versleutelde manier in te loggen op een andere computer. In het geval de online verbinding tussen de kassa voor OpenCart Webshop en de server waarop de database van de webshop zich bevindt.
Omdat deze protocollen met encryptie werken, is het voor eventuele afluisteraars, die de (internet)verbinding aftappen, zo goed als onmogelijk om wachtwoorden, commando’s of andere privé gegevens te achterhalen.
Ook al is de internetverbinding naar de webshop versleuteld: zichtbaar door het slotje in de adresbalk waar je de url of domeinnaam van de webshop terugvindt, wil dit niet zeggen dat de server waarop de database van de webshop staat encryptie ondersteund.
 
Palmen-software adviseert de klant de online verbinding naar de webshop alsmede naar de server waar de database van de webshop zich bevindt te versleutelen. Als de klant de webshop en de server onder eigen beheer heeft daartoe zelf actie te ondernemen of het met hosting bedrijf die de webshop en de server onder beheer heeft op een versleutelde verbinding te abonneren / te implementeren. Indien op de server geen versleuteling protocol beschikbaar is of indien wel beschikbaar, de klant er voor kiest de verbinding niet te versleutelen, aanvaardt de klant het risico dat de inlog- en NAW-gegevens onderschept kunnen worden. Palmen-software kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de mogelijke gevolgen van een niet versleutelde verbinding. Voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst zal Palmen-software de klant informeren of de server waarop de database van de webshop zich bevindt encryptie ondersteund.
 
 
Artikel 12.         Intellectuele eigendomsrechten
12.1.          Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ter beschikking gestelde software berusten uitsluitend bij Palmen-software. De klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de software niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen. De klant erkent dat de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de software eigendom zijn en blijven van Palmen-software en dat deze rechten niet op de klant overgaan.
12.2.          Door de oplevering van software worden geen auteursrechten in de zin van de Auteurswet overgedragen.
12.3.          Het is Palmen-software toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter bescherming van de intellectuele eigendomsrechten op de software. Indien Palmen-software door middel van technische bescherming de software heeft beveiligd, is het de klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
12.4.          Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de software te verwijderen, te wijzigen of onherkenbaar te maken.
12.5.          Palmen-software heeft het recht de naam van de klant voor zijn eigen promotie te gebruiken. In dit kader heeft Palmen-software het recht de naam en/of het logo van de klant op zijn website te plaatsen.
 
Artikel 13.         Licentie
13.1.          Palmen-software verleent de klant een niet-exclusieve licentie tot het gebruik van de software voor de duur van de overeenkomst. Met één licentie kan de klant de software op één computer gebruiken.
13.2.          Het is de klant uitdrukkelijk verboden de software zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Palmen-software te wijzigen, kopiëren of vermenigvuldigen, anders te gebruiken dan waarvoor de software bestemd is, te verkopen, vervreemden of aan derden in gebruik te geven.
 
Artikel 14.         Licentievergoeding
14.1.          Voor de licentie voor het gebruik van de software wordt maandelijks of per kwartaal een licentievergoeding aan de klant in rekening gebracht.
14.2.          Alle genoemde bedragen zijn exclusief btw.
14.3.          De hoogte van de licentievergoeding staat in de overeenkomst.
14.4.          De licentievergoeding is inclusief ondersteuning en updates.
 
Artikel 15.         Facturatie en betaling
15.1.          Facturatie van de licentievergoeding geschiedt maandelijks of per kwartaal vooraf.
15.2.          De klant dient de van Palmen-software ontvangen facturen te betalen binnen de betalingstermijn die op de factuur staat.
15.3.          Indien de klant niet binnen de betalingstermijn de factuur voldoet, dan is de klant in verzuim. In dat geval is de klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,-.
15.4.          Door de klant gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al wijst de klant een andere volgorde van toerekening aan.
15.5.          De klant is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.
15.6.          Rechten worden aan de klant steeds verleend onder de voorwaarde dat de klant de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
 
Artikel 16.         Helpdesk en ondersteuning
16.1.          Voor ondersteuning en het melden van een storing kan de klant contact opnemen met de helpdesk van Palmen-software.
16.2.          De helpdesk van Palmen-software is bereikbaar via de website: Hoofdmenu -> Contact.
16.3.          Het kan zijn dat de reactietijden van Palmen-software langer zijn dan gebruikelijk omdat Palmen-software gesloten is wegens vakantie, dit zal duidelijk op de website vermeld worden.
16.4.          Ondersteuning vindt plaatst via hulp op afstand software. Door in te stemmen met deze licentievoorwaarden stemt de klant tevens in met de installatie en het gebruik van de hulp op afstand software. De hulp op afstand software wordt geïnstalleerd op de computer waarop de software is geïnstalleerd. De klant geeft Palmen-software toestemming om met behulp van de hulp op afstand software mee te kijken op het beeldscherm van de klant en indien nodig de controle van de computer over te nemen. Ten tijde van de hulp op afstand dient de computer verbonden te zijn met het internet. Indien het probleem niet op te lossen is via hulp op afstand, dan wordt met de klant een afspraak gemaakt, zodat Palmen-software op de locatie van de klant ondersteuning kan verlenen. Voor deze afspraak worden door Palmen-software voorrijkosten aan de klant in rekening gebracht. De hoogte van de voorrijkosten zijn vermeld op de website.
16.5.          Via de hulp op afstand software installeert Palmen-software tevens updates van de software. Indien technisch realiseerbaar zal Palmen-software ook de updates automatisch online op de computer, waarop de software is geïnstalleerd, installeren. De klant gaat hiermee akkoord.
16.6.          Om een eventuele “software bug” of storing van winkelkassa voor OpenCart webshop of Kassa Standaard van de klant adequaat te kunnen opsporen en te herstellen kan het noodzakelijk zijn dat Palmen-software op kantoor een proefversie moet installeren met gebruik van de volgende gegevens van de klant: de gebruikersnaam en wachtwoord van de webshop server en de naam van de webshop. Indien noodzakelijk zal het hostingbedrijf dat de webshop van de klant host, ofwel indien de klant zelf de webshop server in eigen beheer heeft, het IP-adres van Palmen-software toevoegen als een vertrouwd domein.
16.7.          Palmen-software verleent geen ondersteuning i.v.m. hardware van de klant.
 
Artikel 17.         Ontbinding en opschorting
17.1.          Palmen-software is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
1.a.   de klant zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt;
1.b.   na het sluiten van de overeenkomst Palmen-software omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond te vrezen geeft dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
1.c.   bij een betalingsachterstand, wanneer de klant meerdere malen is aangemaand een openstaande factuur te voldoen;
1.d.   indien aan de klant surseance van betaling is verleend;
1.e.   indien de klant in staat van faillissement verkeert;
1.f.    ten aanzien van de klant een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard.
17.2.          Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Palmen-software op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Palmen-software de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
17.3.          Indien Palmen-software, bijvoorbeeld in het geval de klant een betalingsachterstand heeft, de uitvoering van de overeenkomst opschort, dan schakelt Palmen-software de software (tijdelijk) op afstand uit, zodat de klant geen gebruik meer kan maken van de software.
 
Artikel 18.         Gevolgen beëindiging van de overeenkomst
18.1.          Indien de overeenkomst is opgezegd of is ontbonden, dan is het de klant niet meer toegestaan de software te gebruiken. De software wordt door Palmen-software op afstand uitgeschakeld.
 
Artikel 19.         Aansprakelijkheid en verjaring
19.1.          Palmen-software kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
1.a.   een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 21;
1.b.   enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.
19.2.          Palmen-software is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Palmen-software is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
19.3.          Palmen-software is niet aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt doordat de software tijdelijk niet beschikbaar is, bijvoorbeeld wegens een fout, storing, update of onderhoudswerkzaamheden, tenzij de onbeschikbaarheid van de software door toedoen van Palmen-software onredelijk lang is.
19.4.          Palmen-software is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de klant verband houdende met het (niet) functioneren van hardware, programmatuur, de webshop of de internetverbinding van de klant.
19.5.          Palmen-software kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die de klant of een derde, zoals het hostingbedrijf van de klant, lijdt die voortvloeit uit het door de klant gebruik maken van een onbeveiligde online verbinding naar de webshop en of de server waar de database van de webshop zich bevindt.
19.6.          Palmen-software is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een hackerattack, waaronder het door een derde onderscheppen van de gebruikersnaam en het wachtwoord van de webshop server en de naam van de webshop database van de klant en de NAW-gegevens van de webshop klanten.
19.7.          In geen geval is Palmen-software aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant de software heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het ter beschikking is gesteld.
19.8.          Palmen-software is niet aansprakelijk voor schade indien de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht aan de software.
19.9.          Palmen-software is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
19.10.          Palmen-software is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, omzetverlies, gemiste besparingen, reputatieschade, dataverlies en opgelegde boetes.
19.11.          Indien Palmen-software aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Palmen-software beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Palmen-software gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Palmen-software beperkt tot de hoogte van de maandelijkse licentievergoeding.
19.12.          Alle rechtsvorderingen dient de klant binnen 1 jaar in te stellen als de klant niet tevreden is over de verrichte werkzaamheden dan wel over de beschikbaar gestelde software. Handelt de klant niet tijdig, dan verjaart de rechtsvordering.
 
Artikel 20.         Overmacht
20.1.          Van overmacht aan de zijde van Palmen-software is onder andere sprake indien Palmen-software verhinderd wordt zijn verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, molest, terreur, weersinvloeden, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, defecten aan materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), niet- beschikbaarheid van materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), verkeersstoring, werkstaking, bedrijfsbezetting, ziekte van de natuurlijke persoon die namens Palmen-software de overeenkomst uitvoert, brand, diefstal, stroomstoring, internetstoring, alles zowel in het bedrijf van Palmen-software als in het bedrijf van de klant als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.
20.2.          Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Palmen-software ten gevolge waarvan Palmen-software zijn verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.
 
Artikel 21.         Geheimhouding
21.1.          Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
21.2.          Indien Palmen-software - op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak - gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en Palmen-software zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Palmen-software niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 
Artikel 22.         Slotbepalingen
22.1.          Van toepassing is steeds de versie van de licentievoorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de licentievoorwaarden heeft aanvaard.
22.2.          Partijen zullen zich inspannen alle geschillen met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de overeenkomst in der minne te schikken.
22.3.          Op elke overeenkomst tussen Palmen-software en de klant is Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij (klant) aldaar woonplaats heeft of gevestigd is.
22.4.          Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Palmen-software worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Palmen-software gevestigd is.
 
 
 
HOOFDSTUK 2: VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS IN OPDRACHT VAN DE KLANT (VERWERKERSOVEREENKOMST)
 
Artikel 23.         Algemeen en definities
23.1.          De in deze licentievoorwaarden opgenomen woorden (zoals “persoonsgegevens” en “verwerken”) hebben, in welke vervoeging dan ook, de betekenis zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
23.2.          De klant stelt het doel en de middelen vast van de verwerking van persoonsgegevens. In het kader van de AVG wordt de klant aangemerkt als “verwerkingsverantwoordelijke”. In het kader van de AVG wordt Palmen-software aangemerkt als “verwerker”.
23.3.          Palmen-software verbindt zich onder de voorwaarden van dit hoofdstuk in opdracht van de klant persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de werkzaamheden die Palmen-software voor de klant zal uitvoeren zoals die zijn vastgelegd in de overeenkomst.
 
Artikel 24.         Soort persoonsgegevens, categorieën van betrokkenen en doeleinden
24.1.          De persoonsgegevens die verwerkt worden zijn van medewerkers, klanten en leveranciers van de klant en het gaat o.a. om de volgende persoonsgegevens: NAW-gegevens, e-mailadressen, telefoonnummers, geboortedata, geslacht, productgegevens en dataopslag lokaal op de pc of laptop van de klant waarop Winkelkassa voor OpenCart Webshop of Kassa standaard is geïnstalleerd. Palmen-software zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door de klant is vastgesteld.
24.2.          Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat het soort persoonsgegevens dat Palmen-software in opdracht van de klant verwerkt en dat de categorieën van betrokkenen en verwerkingsdoeleinden tussen partijen middels een overeenkomst of overige rechtshandeling zijn vastgelegd.
24.3.          Indien het soort persoonsgegevens, de categorieën van betrokkenen en/of de verwerkingsdoeleinden wijzigen, dan dient de klant Palmen-software daarvan schriftelijk of via de e-mail op de hoogte te stellen. Palmen-software is niet verantwoordelijk voor verwerkingsdoeleinden die niet door de klant aan Palmen-software kenbaar gemaakt zijn.
 
Artikel 25.         Verantwoordelijkheden van de klant
25.1.          De klant staat ervoor in dat:
a.     de klant een wettelijke grondslag heeft om de persoonsgegevens te verwerken;
b.     ten aanzien van de betrokkenen de verwerking behoorlijk en transparant is;
c.     de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden;
d.     de klant de betrokkenen alle wettelijke verplichte informatie verstrekt omtrent het verwerken van persoonsgegevens, bijvoorbeeld middels een duidelijk omschreven privacy beleid;
e.     de klant, indien de klant daartoe ingevolge de AVG verplicht is, vanaf de inwerkingtreding van de AVG een register bijhoudt met de verwerkingsactiviteiten;
f.      persoonsgegevens niet langer worden opgeslagen door de klant dan wettelijk is toegestaan.
25.2.          De klant vrijwaart Palmen-software voor aanspraken en claims die voortvloeien uit het niet nakomen van de bovengenoemde verplichtingen.
25.3.          Handelt de klant in strijd met de AVG, dan is de klant aansprakelijk voor alle schade die Palmen-software daardoor lijdt. Onder schade dient o.a. te worden verstaan opgelegde boetes.
 
Artikel 26.         Verwerking
26.1.          Palmen-software zal de persoonsgegevens gedurende de overeenkomst verwerken.
26.2.          De verwerking zal door Palmen-software worden uitgevoerd binnen een geautomatiseerde omgeving.
26.3.          Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens zal Palmen-software zorgdragen voor de naleving van de AVG.
26.4.          Palmen-software verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de klant, overeenkomstig diens schriftelijke instructies en onder de verantwoordelijkheid van de klant. Palmen-software is niet verantwoordelijk voor de verzameling van de persoonsgegevens door de klant.
26.5.          Palmen-software heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens en neemt geen beslissingen over het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens. De zeggenschap over de persoonsgegevens komt nimmer bij Palmen-software te berusten. De klant is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens. De klant heeft en houdt volledige zeggenschap over de persoonsgegevens.
26.6.          Persoonsgegevens worden niet buiten de EU verwerkt.
Of
26.7.          In het geval Palmen-software Persoonsgegevens verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte, zullen deze slechts worden verwerkt in landen met een adequaat beschermingsregime die passende waarborgen bieden en waar betrokkenen over afdwingbare rechten en doeltreffende rechtsmiddelen beschikken.
26.8.          Palmen-software zal de klant onverwijld informeren indien een daartoe bevoegde (overheids)instantie een op de wet gebaseerd verzoek tot verstrekking van persoonsgegevens heeft gedaan. Indien Palmen-software op grond van een wettelijke verplichting persoonsgegevens dient te verstrekken, verifieert Palmen-software de grondslag van het verzoek en de identiteit van de verzoeker en informeert hij onmiddellijk, zo mogelijk voorafgaand aan de verstrekking, de klant ter zake.
26.9.          Palmen-software verstrekt persoonsgegevens niet aan derden zonder de voorafgaande toestemming van de klant.
 
Artikel 27.         Rechten van betrokkenen
27.1.          In het geval dat een betrokkene een verzoek omtrent inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens richt aan Palmen-software, of enig ander recht wenst uit te oefenen, dan stelt Palmen-software de klant daarvan op de hoogte. De klant dient het verzoek van de betrokkene zelf in behandeling te nemen.
 
Artikel 28.         Sub-verwerker
28.1.          Middels het aangaan van de overeenkomst met Palmen-software gaat de klant ermee akkoord dat Palmen-software een derde partij kan inschakelen bij het uitvoeren van de overeenkomst, deze derde partij in opdracht van Palmen-software persoonsgegevens verwerkt en deze derde partij derhalve dient te worden aangemerkt als een sub-verwerker.
28.2.          Palmen-software zal met zijn sub-verwerker een overeenkomst aangaan waarin de sub-verwerker wordt gebonden aan minimaal dezelfde plichten die Palmen-software overeenkomstig deze licentievoorwaarden jegens de klant heeft.
28.3.          Bijzondere persoonsgegevens worden niet met sub-verwerkers gedeeld.
 
Artikel 29.         Beveiligingsmaatregelen
29.1.          Palmen-software neemt alle benodigde technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de persoonsgegevens met zich meebrengen.
29.2.          De volgende beveiligingsmaatregelen worden o.a. genomen:
1.a.   het gebruiken van systemen met sterke wachtwoorden om toegang door onbevoegden tot systemen te voorkomen;
1.b.  gegevens die aan Palmen-software worden verstrekt, worden middels een beveiligde web omgeving opgeslagen;
1.c.   tijdige software updates en back-ups op externe, losgekoppelde beveiligde gegevensdragers;
1.d.   het periodiek (laten) controleren van de genomen beveiligingsmaatregelen;
1.e.   fysieke bescherming van IT-voorzieningen, apparatuur en de server met de data tegen toegang door onbevoegden en tegen schade.
29.3.          Klant kan de online verbinding tussen Winkelkassa voor OpenCart Webshop en de server waarop de database van de webshop zich bevindt versleutelen met behulp van een VPN verbinding, zie ook artikel 11 van deze licentievoorwaarden.
29.4.          Indien beveiligingsmaatregelen wijzigingen ondergaan, dan stelt Palmen-software de klant in kennis van deze wijzigingen.
29.5.          De klant stelt enkel persoonsgegevens aan Palmen-software ter beschikking voor verwerking, indien hij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.
29.6.          Palmen-software verschaft de klant alle informatie die voor de klant nodig is om vast te stellen dat Palmen-software zijn verplichtingen die volgen uit deze licentievoorwaarden nakomt. Palmen-software handelt alle verzoeken om inlichtingen van de klant met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens vlot en behoorlijk af.
29.7.          Indien in het kader van de verwerking van de persoonsgegevens een gegevensbeschermingseffectbeoordeling noodzakelijk is, dan zal Palmen-software daaraan zijn medewerking verlenen.
 
Artikel 30.         Audit
30.1.          De klant is gerechtigd om gedurende de overeenkomst de overeengekomen beveiligingsmaatregelen door een onafhankelijke ICT-deskundige te laten toetsen door middel van een audit. De klant stelt Palmen-software schriftelijk of via de e-mail minimaal 2 weken voorafgaand aan de audit ervan op de hoogte dat een audit uitgevoerd gaat worden en van de partij die de audit uitvoert. De onafhankelijke ICT-deskundige dient door de klant middels een geheimhoudingsverklaring worden verplicht vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens waarvan hij tijdens de audit toegang tot krijgt geheim te houden.
30.2.          De kosten voor de audit zijn voor rekening van de klant.
30.3.          Palmen-software garandeert zijn medewerking te verlenen aan de audit. De uitkomst van de audit wordt door partijen gezamenlijk besproken om te komen tot een eventueel verbeterplan als daar aanleiding toe zou zijn.
 
Artikel 31.         Datalek
31.1.          Palmen-software tracht er alles aan te doen dat binnen zijn macht ligt om datalekken te voorkomen. Ondanks alle genomen beveiligingsmaatregelen kan Palmen-software niet garanderen dat er geen datalek ontstaat.
31.2.          Indien zich i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal Palmen-software de klant daarvan zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 48 uur in kennis stellen. De klant dient zelf te beoordelen of er sprake is van een dermate ernstig datalek dat melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens verplicht is en is zelf verantwoordelijk voor het tijdig melden van een ernstig datalek.
31.3.          Indien er sprake is van een datalek dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen, dan dienen de betrokkenen daarvan op de hoogte te worden gesteld, tenzij er sprake is van een wettelijke uitzondering. De klant is verantwoordelijk voor het beoordelen of er sprake is van een datalek zoals hierboven omschreven en voor het melden van een dergelijk datalek aan de betrokkenen. Indien Palmen-software daartoe op basis van wet- en regelgeving verplicht is, zal hij zijn medewerking verlenen aan het informeren van de betrokkenen.
 
Artikel 32.         Personeel van Palmen-software
32.1.          Na beëindiging van de overeenkomst zullen de geheimhoudingsplichten die voortvloeien uit deze licentievoorwaarden blijven voortduren.
32.2.          Een medewerker van Palmen-software heeft enkel toegang tot die persoonsgegevens die voor de betreffende medewerker strikt noodzakelijk zijn om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Toegangsrechten van een medewerker van Palmen-software worden direct geblokkeerd als toegang tot de persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst niet meer noodzakelijk is dan wel als een medewerker niet meer werkzaam is bij/voor Palmen-software.
32.3.          Palmen-software is verplicht de van klant toegankelijke persoonsgegevens geheim te houden en deze verplichting tevens aan zijn medewerkers op te leggen. Deze verplichting geldt niet voor zover een wettelijk voorschrift of vonnis Palmen-software tot enige bekendmaking verplicht. Medewerkers tekenen een geheimhoudingsverklaring of de plicht tot geheimhouding is verwerkt in de arbeidsovereenkomst, het personeelshandboek of (opdracht)overeenkomst die de medewerker met Palmen-software is aangegaan.
32.4.          Palmen-software controleert geregeld of zijn medewerkers in overeenstemming handelen met deze licentievoorwaarden.
 
Artikel 33.         Terbeschikkingstelling en verwijdering van persoonsgegevens
33.1.          Palmen-software stelt alle persoonsgegevens op eerste verzoek van klant ter beschikking aan klant.
33.2.          Palmen-software is verplicht alle persoonsgegevens op eerste verzoek van klant volledig en onherroepelijk te verwijderen.
33.3.          Na beëindiging van de overeenkomst worden de persoonsgegevens door Palmen-software gewist.
 
Artikel 34.         Aansprakelijkheid
34.1.          Indien de klant de dienst niet correct gebruikt en/of handelingen met gebruikmaking van de dienst verricht die in strijd zijn met de AVG en/of andere regelgeving waarin eisen aan het verwerken van persoonsgegevens worden gesteld, dan kan Palmen-software daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Palmen-software kan nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor boetes die aan de klant worden opgelegd i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens.
34.2.          Indien Palmen-software gehouden is een schadevergoeding aan een of meerdere betrokkenen te betalen wegens inbreuk op de AVG, dan heeft Palmen-software een verhaalsrecht op de klant en is de klant verplicht deze schade aan Palmen-software te vergoeden, met uitzondering van de schade ontstaan doordat Palmen-software niet heeft voldaan aan de specifiek tot verwerkers gerichte verplichtingen van de AVG of doordat Palmen-software buiten of in strijd met de instructies van de klant heeft gehandeld, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Palmen-software te allen tijde beperkt is tot hetgeen is opgenomen in artikel 20.11 van deze licentievoorwaarden.
34.3.          Aansprakelijkheid aan de zijde van Palmen-software wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van dit hoofdstuk van deze licentievoorwaarden ontstaat pas op het moment dat de klant Palmen-software een schriftelijke ingebrekestelling heeft gestuurd waarin duidelijk de tekortkoming van Palmen-software wordt omschreven en Palmen-software een redelijke termijn wordt gegeven alsnog na te komen en Palmen-software aan deze ingebrekestelling geen gehoor heeft gegeven. Een ingebrekestelling kan achterwege blijven indien nakoming blijvend onmogelijk is. 
 
 
Copyright (c) 2023 - Palmen-software - info@palmen-software.nl - tel +31 (0) 6 25304287
KvK-nummer 74116185 - BTW nummer NL001833703B35
Terug naar de inhoud